บริษัท โฮมเทค เอนจิเนียริ่ง

2/24 ถ.เวียงบัว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

0-5321-7777 อัตโนมัติ 7 เลขหมาย แฟกซ์ ต่อ Ext:104 หรือ 053- 215557

081-5687231, 089-433-8334

htec@htec.co.th, htec2553@hotmail.com

    จากการปรับเปลี่ยน แบบก้าวกระโดด ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และการแข่งขันสูง  เพื่อให้ธุรกิจสามารถ ดำเนินต่อได้วิสัยทัศน์ และการกำหนดแผนรองรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องมี บริษัท ผู้ให้บริการ ที่เป็นทั้งปรึกษาที่ชำนาญ และวางใจได้  บริษัท มุ่งเน้น ถึงความจริงใจ  มิได้มุ่งแต่ผลกำไร บริษัท ต้องการได้รับ ความเชื่อมั่น ได้รับความไว้วางใจ  ความเชื่อใจ ได้เป็นผู้ ดูแล ให้บริการที่ดี  คือความภาคภูมิใจ อย่างที่สุด กว่าผลกำไร ที่ได้
             บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมา กว่า 20 ปี เรามุ่งเน้น ประสิทธิภาพ คุณภาพ สูงสุด ความคุ้มค่า และช่วยลดค่าใช้จ่ายที่    ไม่จำเป็น ให้กับลูกค้า  เพื่อความประสบความสำเร็จ ในการได้ดูแล ให้ลูกค้าได้มากกว่า ความพึงพอใจ คือเป้าที่สุดของ บริษัท     
จากการทำงานมาแล้ว กว่า 20  ปี  วัตถุประสงค์ และความมุ่งหมาย  มีไว้เพื่อ ลูกค้า จากความตั้งใจ มุ่งมั่น ให้เข้าใจ ความต้องการของลูกค้า เป็นหลัก   ตลอดจน การพัฒนา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  เป็นที่ยอมรับของ ลูกค้าหลากหลาย เช่น สถาบันการเงิน ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ตลอดจน โครงการบ้านพักอาศัย อาคารสูง และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย เช่น
        รักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนึ่งใน ระบบที่มีความสำคัญ เป็นส่วนที่ สร้างความแตกต่าง และความโดดเด่น ให้กับโครงการต่างๆ