FINGER SCAN เครื่องอ่านลายนิ้วมือ > Hiview Finger Scan > Hiview Finger Scan


Hiview Finger Scan

By

เครื่องอ่านใบหน้า ลายนิ้วมือ  4 ระบบ ใช้ ลายนิ้วมือ,บัตรทาบ, กดรหัสผ่าน
เก็บประวัติการเข้าประตู 200,000 ครั้ง ในตัว
เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ได้
ราคาคุ้มค่า ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย
สนใจสอบถาม 099-268-5645 

สินค้าใกล้เคียง


HP-22B13

HP-55VR30

HP-55B10

HI-7110V

HI-7126

HP-22D20

HV-1000

HI-7009