FINGER SCAN เครื่องอ่านลายนิ้วมือ > Hiview Finger Scan > Hiview Finger Scan


Hiview Finger Scan

By

เครื่องอ่านใบหน้า ลายนิ้วมือ  4 ระบบ ใช้ ลายนิ้วมือ,บัตรทาบ, กดรหัสผ่าน
เก็บประวัติการเข้าประตู 200,000 ครั้ง ในตัว
เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ได้
ราคาคุ้มค่า ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย
สนใจสอบถาม 099-268-5645 

สินค้าใกล้เคียง


Hi-773

Hmp-88D10

HI-7115

HP-97B20ST

HI-7112

HA-384B13

Hmp-88A20

ST-680EM