PABX VoIP-PBX IP-PHONE ระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ > FORTH IP-PBX > FORTH ES-SERISE ES-308CID, ES-616CID


FORTH ES-SERISE ES-308CID, ES-616CID

By

ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดเล็กสุดอัจฉริยะ สำหรับสำนักงานขนาดเล็ก ธุรกิจ SMEs และบ้านพักอาศัย Caller ID Supported - รองรับสัญญาณ Caller ID แสดงหมายเลขโทรเข้าบนหน้าจอโทรศัพท์ คุณสามารถทราบหมายเลขที่ติดต่อเข้ามาก่อนที่จะรับสาย โดยจะแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์(รุ่นที่มีหน้าจอแสดง
Caller ID)โดยที่เลขหมายจะแสดงให้ทราบและยังส่งข้อมูลต่อไปยังเครื่องโทรศัพท์เครื่องอื่นๆที่สายนั้นได้ถูกโอน
ต่อไปได้อีกด้วย
DISA with OGM - ระบบต่อหมายเลขภายในโดยตรงพร้อมเสียงตอบรับอัตโนมัต ด้วยระบบนี้ผู้ที่ติดต่อเข้ามาสามารถกดต่อสายไปยังหมายเลขภายในได้โดยตรง(DISA: Direct Inward Station
Access)โดยไม่จำเป็นต้องผ่านโอเปอเรเตอร์ พร้อมกันนี้ยังมีระบบตอบรับอัตโนมัติพร้อมข้อความต้อนรับ(OGM: Out
Going Message) ซึ่งข้อความตอบรับนี้สามาถเลือกใช้แบบมาตรฐานหรือจะบันทึกใหม่ได้ตามความต้องการ
Account Code - การโทรโดยใช้รหัสส่วนตัว FORTH ES-Series สามารถโปรแกรมตั้งรหัสประจำตัว จำกัดความสามารถในการโทรออกสำหรับผู้ใช้แต่ละคนได้
เช่น ระดับผู้บริหาร ตั้งโปรแกรมให้โทรออกและโทรทางไกลทุกชนิดได้ ระดับหัวหน้างานให้โทรได้เฉพาะในพื้นที่และเบอร์
โทรศัพท์มือถือ ระดับพนักงานทั่วไปโทรได้เฉพาะในพื้นที่ เป็นต้น การโทรออกทำได้โดยการกดรหัสผ่าน นอกจากนี้ยัง
สามารถโปรแกรมล็อกการโทรทางไกลหรือการโทรต่างประเทศของเครื่องโทรศัพท์แต่ละเครื่องได้ ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย
ในเรื่องค่าโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดี

Transfering , Holding and Conference - โอนสาย พักสายและประชุมสายผ่านตู้สาขาโทรศัพท ์

ES-Series สามารถรองรับการใช้งานได้ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการโอนสาย พักสาย และการประชุมสายไม่ว่าจะเป็น
2 สายนอก 1 สายในหรือ 2 สายใน 1 สายนอก การพูดคุยแบบสลับสาย ทุกคุณลักษณะดังกล่าวสามารถเลือกใช้งานได้อย่าง
รวดเร็ว ง่ายดาย
Least Cost Routing - ระบบเลือกเส้นทางโทรออกที่ประหยัดที่สุด ด้วยระบบอันชาญฉลาดช่วยเลือกสายนนอกเพื่อใช้โทรออกที่ประหยัดที่สุดให้โดยอัตโนมัติ โดยผ่าน Y-tel 1234
โทรทางไกลราคาประหยัดเมื่อมีการกดรหัสทางไกล หรือผ่าน Line mobile* โทรออกโดยผ่านเครื่องแปลงสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีโปรโมชั่นโทรราคาพิเศษของผู้ให้บริการรายต่างๆ ช่วยลดค่าโทรทางไกลลงได้อย่างมาก
Voicemail - ระบบฝากข้อความสุดอัจฉริยะ (OPTION) FORTH ES-Series สามารถติดตั้งระบบฝากข้อความเพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยที่ระบบ
ฝากข้อความทำได้หลายลักษณะดังนี้
1. ฝากข้อความตอบรับส่วนตัว เจ้าของหมายเลขภายในสามารถตั้งโปรแกรมฝากข้อความตอบรับส่วนตัว ไปถึงผู้มี่โทรเข้ามาได้
เช่น สวัสดีครับ ผมยุทธนา ขณะนี้กำลังติดประชุม จะเสร็จประมาณ 16.00 น. กรุณาฝากชื่อและเบอร์โทรไว้แล้วผมจะติดต่อกลับไป
ขอบคุณครับ
2. ฝากข้อความจากสายนอกไปยังสายใน หมายเลขที่โทรเข้ามาสามารถฝากข้อความไว้ที่หมายเลขภายใน ในกรณีที่เลขหมายภายใน
นั้นๆไม่อยู่ เช่น คุณยุทธนา กรุณาโทรกลับผม สมศักดิ์ที่ 0-2999-9999 ด้วยครับ
3. ฝากข้อความจากสายในไปยังสายใน หมายเลขภายในสามารถฝากข้อความไปหากันได้ เช่น คุณยุทธนา ประชุมเสร็จแล้วลงมา
ติดต่อฝ่ายบุคคลด้วยค่ะ
4. โอเปอเรเตอร์โอนสายนอกเพื่อให้ไปฝากข้อความยังสายใน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจดบันทึกและเพื่อความเป็นส่วนตัว
โอเปอเรเตอร์สามารถโอนสายนอกที่โทรเข้ามาให้ไปสู่ระบบฝากข้อความของหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อได้
Day/Night mode - แยกโปรแกรมกลางวัน/กลางคืน เพื่อความสะดวกในการใช้งานสำหรับสำนักงานขนาดเล็กหรือโฮมออฟฟิศ โดยที่คุณสามารถตั้งโปรแกรมแยกกลางคืน
กลางวันให้แตกต่างกัน เช่น ในช่วงกลางคืนสามารถตั้งให้ทุกสายที่โทรเข้ามาขึ้นไปดังที่เครื่องโทรศัพท์ที่อยู่ชั้นบน
ซึ่งเป็นส่วนที่พักอาศัยได้
Music on Hold - เสียงดนตรีขณะพักสาย ทุกครั้งที่มีการพักสายไม่ว่าจะเป็นสายนอกหรือสายใน ระบบจะมีเสียงดนตรีให้ฟังในระหว่างรอสาย สำหรับเสียงดนตรีนี้
ยังสามารถต่อเสียงดนตรีจากภายนอกเข้ามาในระบบได้อีกด้วย ทำให้สามารถเลือกให้ผู้ที่ติดต่อเข้ามาฟังเพลง หรือข่าวสารที่
ต้องการจะประชาสัมพันธ์ได้
Full of useful Functions - เพียบพร้อมด้วยฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวก ES-Series บรรจุฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้ใช้ไว้อย่างครบครัน อาทิ การรับสายแทน การจองสายใน/สายนอก
การคอยสาย การฝากให้เครื่องอื่นรับสายแทน ฯลฯ ที่จะช่วยให้การใช้โทรศัพท์ของคุณทำได้อย่างง่ายดาย มีประสิทธิภาพสูงสุดที่
FORTH ตั้งใจพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของคุณโดยเฉพาะ
Remote Program - ระบบรีโมทโปรแกรม ตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH สามารถให้ศูนย์บริการตั้งและตรวจเช็คโปรแกรมตู้สาขาของคุณผ่านทางสายโทรศัพท์
ได้ตามความต้องการ โดยที่ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตั้งให้หรือถอดตู้มารับบริการที่ศูนย์ ช่วยให้สะดวก รวดเร็ว
ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย


สินค้าใกล้เคียง


FORTH IP-PHONE

FORTH PBX IPX-SERISE

FORTH Model D-64CID

FORTH ES-832CID

FORTH D400CID