PABX VoIP-PBX IP-PHONE ระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ > NEC PBX IP-PHONE > NEC SL1000


NEC SL1000

NEC UNIVERGE SL1000 IP PBX
ตู้สาขาโทรศัพท์ Nec SL1000
System Capacity ขนาดความสามารถจำเพาะของระบบ SL1000
> Total Trunk port 126 สายนอก
- Analog Trunks (Co/PABX Line) จำนวนสายนอกสูงสุด 48 สายนอก
- Digital Trunk (ISDN: BRI) จำนวนสายนอกสูงสุด 36 สายนอก
- Digital Trunk (ISDN: PRI) จำนวนสายนอกสูงสุด 90 สายนอก
- VOIP Trunk จำนวนสายนอกสูงสุด 32 สายนอก
 
> Total Extension port 128 สายใน

- Digital Telephone จำนวนเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลมีได้สูงสุด 96 เครื่อง
- Analog Telephone จำนวนเครื่องโทรศัพท์อนาล็อคมีได้สูงสุด 128 เครื่อง
- IP Phone / IP DECT จำนวนเครื่องขยายสูงสุด 64 เครื่อง
- DSS Console จำนวนเครื่องคู่โอเปอเรเตอร์มีได้สูงสุด 12 เครื่อง
- Door phone/Door lock จำนวนเครื่องควบคุมหน้าประตูมีได้สูงสุด 8 วงจร
- External Paging จำนวนเครื่องลาโพงประกาศตอนนอกมีได้สูงสุด 3 ชุด
> DTD/DTMF Circuits จำนวนรับ / ส่งสัญญาณ DTMF มีได้สูงสุด 20 วงจร
(หมายเหตุ จำนวนสูงสุดของอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ที่ระบุไว้เปลี่ยนแปลงตามจำนวนแผงวงจรที่ติดตั้งไว้ในระบบ)

สินค้าใกล้เคียง


Hi-7042

HI-6133

KX-TDA200BX ( มีการ์ดขยาย / ไม่มีตู้ ) รุ่นที่มาแทนคือ KX-TDE200BX

Hmp-88A20ST

Hmp-88A20ST

KX-TDA600BX ( มีการ์ดขยาย / ไม่มีตู้ ) รุ่นที่มาแทนคือ KX-TDE600BX

HP-97B20E1

HI-7009